RAZ 03PV Temelji za službu Svetog Duha

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 03FN Foundations for Ministry of the Spirit and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument

3. sastanak: Temeljni principi Svetog Duha

Na ovom sastanku otkrićemo više o tome šta Biblija govori o službi Svetog Duha i kako da idemo u korak sa njim, ali i da pomažemo drugima u tome.

Srce vođe (40 min)

 • Slavite Boga zajedno u velikoj grupi
 • Neka se učesnici podele u grupe od 3-4 člana i prodiskutuju o sledećem:
  1. Šta učiš o prebivanju u Hristu? Kako praktikuješ prebivanje u njemu kada se radi o njegovoj Reči, molitvi, poslušnosti, MBD-u (Molitva/Brižnost/Deljenje), odnosu sa drugima i zajedništvu?
  2. U kojim oblastima života imaš problem da budeš poslušan Bogu?
  3. Koji nerazrešeni konflikt imaš?
  4. Šta se desilo sa ciljevima koje si postavio i predao Bogu na našem poslednjem sastanku?

Deljenje vizije za Srce

Pročitajte Psalam 37:1-8. Ovaj psalam je poziv da radost našeg srca uvek bude u Gospodu. Kada se to desi, naša srca će želeti ispravne stvari, a Bog nam obećava da će nam ih dati. Ne treba da brinemo o tome šta drugi rade ni kako njihovi životi deluju spolja. Psalam nas podseća da, ukoliko čekamo strpljivo na Gospoda i svoja srca usmeravamo ka njemu, on će učiniti da sve ide u našu korist. Bog je dobar i on je sa nama.

Slavljenje vernosti (20 min)

NAPOMENA: Slavite vernost u velikoj grupi tako da svi mogu biti blagosloveni i ohrabreni.

 • Dajte učesnicima priliku da podele šta se dešavalo sa njima od poslednjeg sastanka. Tražite od njih da svoje iskustvo povežu sa ciljevima postavljenim na poslednjem sastanku.

Gvožđe o gvožđe: Oštriti sebe i druge (45 min)

Priče 27:17: "Gvožđe se gvožđem oštri, tako čovek oštri lice prijatelja svog.“

 • Pogledajte proces crtanja krugova zdravlja (pogledajte i PV01 iz Razvijaj ako bude potrebno)
 • Neka se svi vrate u svoje male grupe i nacrtaju svoju mrežu misijskih zajednica i crkava. Neka to podele i ocene sa svojom grupom.
  1. Šta funkcioniše kako treba?
  2. Šta ne funkcioniše kako treba? Sa kakvim preprekama se suočavate?
  3. Koja moguća rešenja dolaze od ostalih članova grupe?
  4. Šta treba da uradite da biste dodali karakeristike koje nedostaju svakoj grupi?
 • Neka postave ciljeve za poboljšanje do kojih su došli putem evaluacije i neka ih podele sa svojom malom grupom. Neka se potom mole jedni za druge.

Nova lekcija (45-60 min)

Relevantna tema: Zašto je važno znati šta Biblija uči o Svetom Duhu i njegovoj ulozi u našim životima?

 • Neka se učesnici raspodele u nove grupe od 4-6 osoba (ili mogu da ostanu u grupama Gvožđe o gvožde)
 • U delovima koji slede članovi u svakoj grupi treba da dobiju stihove. Svaki član treba da pročita svoje stihove i kaže drugima šta je saznao iz njih.

Biblijsko proučavanje i otkrivanje – Temeljni principi Svetog Duha

1. deo: Potreba za Svetim Duhom

Dar Svetog Duha: Jovan 7:37-39; Jovan 14:15-26

Duh nam pomaže: 1. Korinćanima 2:12; Jovan 3:5-8; Rimljanima 8:15-16; Rimljanima 5:5

Pavle identifikuje dva tipa ljudi. Uporedite: 1. Korinćanima 2:14 i 1. Korinćanima 2:15-16

Pavle upozorava Galate na opasnost i rešenje: Galatima 3:3; Galatima 5:17

Pavle naglašava različite životne stilove: 1. Korinćanima 3:1-3

Upozorenje na ostajanje u grehu: 1. Jovanova 2:3-4; 1. Jovanova 3:6-9; Efescima 5:5-6

 • Kada svi pročitaju stihove koji su im dodeljeni, neka svaki član u grupama podeli sa ostalima:
  • Šta ti je privuklo pažnju? (ili: Šta ti se najviše svidelo?) Zašto?

Zaključak: Prisustvo Svetog Duha je dar našeg Oca. Isus je obećao da će Sveti Duh zadovoljiti naše najdublje potrebe. Kroz njega doživljavamo prisnost sa Bogom. On nas osposobljava da razumemo novi život u Hristu i iskusimo uverenje da smo deca Božija. Postoje tri vrste ljudi: nevernici koji nemaju Božijeg Duha, vernici koji ga imaju ali žive po telu i vernici koji imaju Božijeg Duha i žive u njegovoj sili. Ne možemo da živimo hrišćanskim životom u sopstvenoj snazi. Osoba koja stalno živi u grehu treba da se zapita da li je zaista hrišćanin.


2. deo: Rezultati ispunjenja Svetim Duhom

Pregled duhovnog disanja

Ispovedaj (izdahni): Jevrejima 10:19-22

Zapovest i obećanje (udahni): Efescima 5:18; 1. Jovanova 5:14-15

Prisustvo koje daje snagu

Verom: Efescima 3:16-17

Predanjem: Rimljanima 12:1-2

Akcijom: 1. Jovanova 1.9; Efescima 4:29-30

Željom: Jovan 7:37-39

Izvor pouzdanja

Jevejima 11:6; Rimljanima 14:22-23; Jovan 14:21

Plodovi života koji je ispunjen Duhom

Jovan 16:13-14; Galatima 5:16-25; Dela 1:8

 • Pošto su svi podelili svoje dodeljene stihove, neka svaki pojedinac u grupi podeli sa ostalima:
  • Šta ti je privuklo pažnju? (ili: Šta ti se najviše svidelo?) Zašto?

Zaključak: Ispunjavamo se Duhom posredstvom vere onda kada želimo da mu predamo svoje srce. Verom ispovedamo svoj greh i verujemo Božijem obećanju da će naš greh biti oprošten. Život po veri dovodi do razumevanja duhovne istine, očitovanja duhovnih plodova i osposobljavanja za delenje evanđelja.

Priprema za misiju (20 min)

 • Dajte svakom učesniku knjižicu „Sveti Duh“
 • Neka svako izabere sebi partnera. Zajedno treba da definišu kako stihovi u knjižici predstavljaju službu Svetog Duha.
 • - Napišite „ja ću do tada“ izjave. Dodajte i „Kome ću da predajem ovu lekciju?"
 • Vežbajte neku od dodatnih veština koje su neophodne za vođenje sopstvene grupe i osnivanje novih.

Slanje radnika

 • Predočite ili osnažite opštu viziju: jedna crkva ili zajednica vernih na svakih 1000 ljudi.
 • Provedite vreme u molitvi:
  • svako neka podredi svoje ciljeve Gospodu
  • molite se da Bog podigne pokret crkava
  • molite se za još radnika koji će biti plod žetve