NDËRTIMI 06SHP Përzgjedhja e Drejtuesve Fuqizues

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 06PN Selecting and Empowering Leaders and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Shkarkojeni këtë faqe si dokument pdf

Sesioni 6: Përzgjedhja dhe Pajisja e Drejtuesve

Në këtë sesion, ju do të zbuloni çfarë thotë Bibla për cilësitë që duhet të kërkojmë gjatë përzgjedhjes së drejtuesve nga rrethi i besimtarëve të rinj, të cilët janë pjesë e grupeve të reja që kemi nisur.

Zemra e një Drejtuesi

 1. Çfarë po mësoni mbi të qëndruarin në Krishtin? Si po e praktikoni të qëndruarin në Të përmes Fjalës së Tij, lutjes, bindjes, LKN, marrëdhënieve dhe qëndrimit së bashku?
 2. Në cilat fusha të jetës e keni të vështirë bindjen ndaj Zotit?
 3. A keni ndonjë konflikt të pazgjidhur akoma?
 4. Çfarë ndodhi ndërsa i besuat Zotit qëllimet tuaja nga takimi i kaluar?


Kremtimi i Besnikërisë

 • Jepuni mundësi pjesëmarrësve të ndajnë me të tjerët çfarë u ka ndodhur që nga hera e fundit që jeni takuar. Kërkojuni atyre ta lidhin ndarjen me qëllimet e takimit të kaluar.

Hekuri-hekurin: Mprehja e Vetvetes dhe e të Tjerëve

Fjalët e Urta 27:17 “Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij.”

 1. Çfarë po shkon ashtu si duhet?
 2. Çfarë nuk po shkon si duhet? Cilat janë pengesat me të cilat po përballeni?
 3. Cilat janë disa zgjidhje të mundshme nga anëtarët e tjerë të grupit?
 4. Çfarë duhet të bëni për të shtuar karakteristikat që mungojnë në secilin grup?Studim Biblik Zbulues – Përzgjedhja e Drejtuesve

Seksioni 1: Jezusi Përzgjedh Drejtuesit

Takimi i parë: Gjoni 1:35-51

Thirrja e dytë për ta ndjekur Atë: Marku 1:16-20; Luka 5:1-11

Përzgjedhja: Luka 6:12-16; Marku 3:13-19

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?
 • Si e dalloi Jezusi që ata ishin njerëzit e duhur dhe si i ndihmoi Ai ata të rriteshin nëpër fazat e ndryshme?

Përmbledhje:Parime të rëndësishme:

 • Procesi 3/3 i trajnimit të dishepullizimit është një mënyrë e mirë për të dhënë detyra të thjeshta dhe për të provuar se kush është besnik. Ju gjithashtu mund të filloni t’i lejoni anëtarët e grupit të përdorin pjesët e drejtimit të procesit 3/3 të dishepullizimit.
 • Është më e lehtë të merrni një njeri besnik dhe t’i mësoni atij aftësitë e duhura, sesa të merrni një njeri me aftësi dhe t’i mësoni atij besnikërinë.
 • Drejtuesit më të mirë ndërtohen përgjatë procesit të punës (përgjegjshmëri, praktikë dhe caktimi i qëllimeve).
 • Ndërsa njerëzit e provojnë që janë besnikë, jepuni atyre më shumë kohë dhe vëmendje.

Seksioni 2: Pali Përzgjedh Drejtuesit

Caktimi i Besimtarëve të Rinj si Drejtues: Veprat e Apostujve 6:1-4; Veprat e Apostujve 14:21-23

Karakteristikat që duhet të kërkojmë në Besimtarët e Rinj: Titit 1:5-9; Veprat e Apostujve 6:3

Të papërshtatshëm si drejtues: 1 Samuelit 22:2; 1 Kronikat 11:10; 1 Kronikat 12:1; 1 Samuelit 16:7

Frytet e Besnikërisë: Mateu 21:28-31; Mateu 25:20-29; Filipianëve 2:19-22

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?

Përmbledhje:


Përmbledhje e mësimit: Çfarë duhet të kërkojmë mbi të gjitha

 • Rritje në karakter dhe kthimi në një shembull pozitiv (Titi 1:5-9, 1 Pjetrit 5:3)
 • Testim i aftësive dhe besnikërisë (Mat 25:20-26)
 • Mbushjen me Shpirtin e Shenjtë dhe rritjen në Dashuri (Veprat e Apostujve 6:4; Colossians 1:3-4)
 • Shprehje të besnikërisë ndaj Fjalës (Titi 1:9, Hebrenjve 13:7)
 • Përzgjedhja do të ketë nevojë për lutje dhe agjërim (Luka 6:12)
 • Perëndia do të zgjedhë ata që nuk bien në sy, sepse janë të uritur dhe të mësueshëm (1 Samueli 22:2; 1 Kronikave 11:10; 12:1)
 • Ajo që njerëzit mund të bëhen mund të mos jetë ajo që janë tani (Titi 1:12-13)
 • Përdorni procesin e sprovimit të besnikërisë dhe frytshmërisë (dishepullizimi 3/3); Besnik në gjërat

e vogla, besnik në gjëra të mëdha (Mateu 25:21)

 • Rezultate të përsëritura besnikërie te një person që i ka treguar vlerat e veta, p.sh. Timoteu te Filipianëve 2:22
 • Pali caktoi më shumë se një drejtues për secilën kishë (Veprat e Apostujve 14:21-23)

Përgatitja për Mision

Vlerësoni pikat tuaja të forta dhe të dobëta në përzgjedhjen e drejtuesve. Hartoni një plan për përmirësimin në këtë aspekt.

 • Identifikoni 2-3 drejtues të mundshëm në grupet tuaja dhe shpjegoni përse keni zgjedhur ata.
 • Nëse e keni të vështirë të dalloni cilët janë drejtuesit, çfarë hapash duhet të ndërmerrni për t’u përmirësuar?
“Unë do të____më datë____”.