NDËRTIMI 16SHP Përmbledhje e Dhiatës së Vjetër

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page DEV 16PN Old Testament Survey and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎русский • ‎ქართული

Shkarkojeni këtë faqe si dokument pdf

Sesioni 16: Përmbledhje e Dhiatës së Vjetër

Në këtë sesion, ju do të prezantoheni me një përmbledhje të Dhiatës së Vjetër dhe do t’u jepet një përshkrim i çdo ndarjeje kryesore

Zemra e Drejtuesit

 1. Çfarë po mësoni mbi të qëndruarin në Krishtin? Si po e praktikoni të qëndruarin në Të përmes Fjalës së Tij, lutjes, bindjes, LKN, marrëdhënieve dhe qëndrimit së bashku?
 2. Në cilat fusha të jetës e keni të vështirë bindjen ndaj Zotit?
 3. A keni ndonjë konflikt të pazgjidhur akoma?
 4. Në cilat fusha po i besoni Perëndisë, përtej aftësive tuaja?


Kremtimi i Besnikërisë

 • Tregoni çfarë ka ndodhur që nga hera e fundit që jeni takuar. Lidheni ndarjen me qëllimet e takimit të kaluar.

Hekuri-hekurin: Mprehja e Vetvetes dhe e të Tjerëve

Fjalët e Urta 27:17 “Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij.”

 1. Çfarë po shkon ashtu si duhet?
 2. Çfarë nuk po shkon si duhet? Cilat janë pengesat me të cilat po përballeni?
 3. Cilat janë disa zgjidhje të mundshme nga anëtarët e tjerë të grupit?
 4. Çfarë duhet të bëni për të shtuar karakteristikat që mungojnë në secilin grup?
 5. Ku do ta filloni një grup të ri apo një kishë gjatë këtij muaji?


Studim Biblik Zbulues – Përmbledhje e Biblës

Seksioni 1: Të Gjithë Librat Flasin për Jezusin Mbret

Gjithçka flet për Jezusin: Luka 24:36-49; Gjoni 5:39-40

Pasardhës i një gruaje: Zanafilla 3:15, 1 Gjonit 3:8

Një bir i Vetëm: Zanafilla 22:1-2; Gjoni 3:16; Mateu 14:33; Marku 3:11

Ngritur lart për Shpëtim: Numrat 21:9; Gjoni 3:14-15

Bir i Davidit: 2 Samuelit 7:8-16; Mateu 1:1

Bir i Njeriut: Danieli 7:13-14; Luka 24:6-7

Lindur si një fëmijë: Isaia 9:5-6; Isaia 7:14; Gjoni 1:14; Mateu 1:22-23

Vendi i Lindjes: Mikea 5:1; Luka 2:1-7

Sakrificë për të gjithë: Isaia 53:6-12; Gjoni 1:35-36; 2 Korintasve 5:21

 • Çfarë u tërhoqi vëmendjen (ose çfarë ju pëlqeu më shumë)? Përse?
 • oÇfarë ju duket më e mahnitshme ndërsa mendoni për profecitë mbi Jezusin që janë përmbushur?

Përmbledhje:Seksioni 2: Pyetësor i Dhiatës së Vjetër

A. Ligj:
B. Histori:
C. Librat e Urtësisë dhe Psalmet
D. Profetët:
Përgatitja për Mision (20 min)

39 LIBRAT E DHIATËS SË VJETËR

Ligji Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i Përtërirë

Historia

Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 dhe 2 Samuelit 1 dhe 2 Mbretërve 1 dhe 2 Kronikave Esdra Nehemia Esteri

Urtësia dhe Psalmet

Jobi Psalmet Fjalët e Urta Predikuesi Kantiku i Kantikëve

Profetët e Mëdhenj

Isaia Jeremia Vajtimet Ezekieli Danieli

Profetët e Vegjël

Osea Joeli Amosi Abdia Jona Mikea Nahumi Habakuku Sofonia Hagai Zakaria Malakia


“Unë do të____më datë____”.