Sending of the Seventy (Luke 10:1-24)/cs

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sending of the Seventy (Luke 10:1-24) and the translation is 98% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

You can translate that or just copy paste from the contenporary translation or that which is used in the Jesus film in your language

0:00:01.790,0:00:06.899

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou

0:00:06.900,0:00:11.120

do každého města i místa, kam měl sám jít.

0:00:11.300,0:00:17.240

Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo.

0:00:17.400,0:00:22.180

Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.

0:00:22.400,0:00:28.220

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.

0:00:28.220,0:00:33.860

Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte.

0:00:34.120,0:00:38.420

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘

0:00:38.600,0:00:41.879

A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine;

0:00:41.880,0:00:47.540

ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte,

0:00:47.700,0:00:52.080

jezte a pijte, co vám dají, neboť ‚hoden je dělník své mzdy ‘!

0:00:52.220,0:00:57.700

Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou,

0:00:57.880,0:01:02.760

jezte, co vám předloží; uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim:

0:01:02.760,0:01:06.380

‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘

0:01:06.480,0:01:10.640

Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás,

0:01:10.640,0:01:13.060

vyjděte do jeho ulic a řekněte:

0:01:13.220,0:01:18.760

‚Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou!

0:01:18.760,0:01:23.620

Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží.‘

0:01:23.660,0:01:31.400

Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než tomu městu.

0:01:31.460,0:01:37.940

Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás,

0:01:37.940,0:01:43.940

dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání.

0:01:44.080,0:01:49.080

Ale Týru a Sidónu bude na soudu lehčeji než vám.

0:01:49.180,0:01:53.220

A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe?

0:01:53.340,0:01:57.680

Až do propasti klesneš!

0:01:57.680,0:02:03.680

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne;

0:02:03.820,0:02:09.080

kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“

0:02:33.240,0:02:40.780

Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“

0:02:40.920,0:02:46.140

Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.

0:02:46.260,0:02:50.300

Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech

0:02:50.500,0:02:54.480

a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.

0:02:54.480,0:02:57.900

Ale neradujte se z toho,

0:02:58.000,0:03:03.500

že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

0:03:10.560,0:03:14.120

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl:

0:03:14.260,0:03:18.960

„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl

0:03:18.960,0:03:22.800

před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

0:03:22.800,0:03:26.720

Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

0:03:26.880,0:03:30.180

Všechno je mi dáno od mého Otce;

0:03:30.340,0:03:35.860

a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn

0:03:35.860,0:03:41.160

a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“

0:03:50.480,0:03:55.400

Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim:

0:03:55.400,0:03:58.880

„Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte.

0:03:59.000,0:04:03.400

Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte,

0:04:03.520,0:04:10.180

ale neviděli; a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“