Translations:7 Stories of Hope/48/mk

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Читај од Библијата и затвори ја.
  • Раскажи ја приказната од сеќавање.
  • Прераскажете ја приказната заедно.
  • Читајте ја приказната заедно од Библијата.
  • Разговарајте за приказната заедно со употреба на прашања: