Translations:7 Stories of Hope/54/mk

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Растеж:Што бара Исус од приказната да го почитуваш оваа седмица?
  • Оди: Кој е тој во твојот живот за кого мислиш дека треба да ја слушне твојата приказна?